ABE Duurzaam BV Privacy Statement

ABE Duurzaam BV, gevestigd aan de Slagsteeg 35, 3853 MA te Ermelo, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://abeduurzaam.nl
Slagsteeg 35, 3853 MA Ermelo
T. 06-13303085
Henk van Bruggen is de Functionaris Gegevensbescherming van ABE Duurzaam BV. Hij is te bereiken
via .
Persoonsgegevens die wij verwerken
ABE Duurzaam BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
    te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@abeduurzaam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ABE Duurzaam BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

ABE Duurzaam BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van ABE Duurzaam BV) tussen zit. De gegevens die verzameld worden met ABE
Duurzaam BV worden veilig opgeslagen in de Google Drive Cloudbestanden van ABE Duurzaam BV.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ABE Duurzaam BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
E-mail & telefoonnummer > 3 jaar > uitvoering dienstverlening
Personalia en adres > 7 jaar > uitvoering dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

ABE Duurzaam BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. ABE Duurzaam BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ABE Duurzaam BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. ABE Duurzaam BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwatdoe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABE Duurzaam BV en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@abeduurzaam.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
ABE Duurzaam BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ABE Duurzaam BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Hiertoe maken wij gebruik van de beveiligde cloudomgeving van Google Drive waar
alleen onze interne medewerkers toegang toe hebben. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via